Rodzice

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 L.P. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Godzina

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ I ZAINTERESOWANIA –   2019/2020

1.  klasa I  zajęcia artystyczne

programowanie

2.  klasa II  rozwijamy przedsiębiorczość

zajęcia artystyczne

zajęcia czytelnicze

3.  klasa III a koło teatralne

koło czytelnicze

koło plastyczne

programowanie

4.  klasa III b koło teatralne

koło czytelnicze

koło plastyczne

5.  klasa IV a  szachy
6.  klasa IV b  szachy

koło techniczne

7.  klasa V  koło techniczne

koło wolontariatu

8.  klasa VI a  zdrowo żyjemy

pierwsza pomoc

9.  klasa VI b  koło czytelnicze

pierwsza pomoc

10.  klasa VII koło artystyczne

koło wolontariatu

doradztwo zawodowe

chór

11.  klasa VIII a  koło matematyczne

koło polonistyczne

koło jęz. angielskiego

doradztwo zawodowe

koło historyczne

12.  klasa VIII b koło matematyczne

koło ortograficzne

koło jęz. angielskiego

doradztwo zawodowe

moje bezpieczeństwo w sieci


TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.
 1. Zapoznanie rodziców uczniów z dokumentacją szkoły.
 2. Wybór rad oddziałowych.
 3. Wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
 4. Zapoznanie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacja o opiece zdrowotnej.
 6. Sprawy różne.
 7. Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.
      do 12.09.2019 r.
2. Spotkania z wychowawcami klas.

 1. Zapoznanie rodziców uczniów z dokumentacją szkoły.
 2. Rodzice otrzymują informacje o bieżących wynikach w nauce i zachowaniu , postępach w nauce i zachowaniu, osiągnięciach uczniów.
 1. Sprawy różne.
   do 29.11.2019 r.
3. Wywiadówka śródroczna.

 1. Zebrania ogóle. Pedagogizacja rodziców dotycząca agresji u małego dziecka.
 2. Spotkania z wychowawcami. Wyniki w nauce.
    do 17.01.2020 r.
4. Spotkanie z wychowawcami klas.

1. Rodzice otrzymują informacje o bieżących wynikach w nauce i zachowaniu, postępach w nauce i zachowaniu, osiągnięciach uczniów.

    kwiecień/maj 2020
5.  

 

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.

 

        wg potrzeb
 6.  Informacja o przewidywanych ocenach rocznych ucznia.  na 14 dni przed zebraniem rady pedagogicznej

 Daty mogą ulec zmianie.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

klasa_I

klasa_II

klasa_III

klasa_IV

klasa_V

klasa_VI

klasa_VII

klasa_VIII