RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów, kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Trzciannem, 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne;
 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@gryfon.com.pl, tel.575 435 897,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach :
 • spełnienia przez administratora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach prawa oświatowego, podatkowych i o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wypełnienia zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, jak również  w celach związanych z szybszym kontaktem, co stanowi uzasadniony interes prawny administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organy publiczne realizujące zadania z zakresu oświaty. Dane osobowe mogą być też ujawnione osobom upoważnionym przez administratora, świadczącym na rzecz administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, w tym z zakresu ochrony danych osobowych, usługi finansowe,
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy z administratorem oraz po jej zakończeniu :
  1. przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego,
  2. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej,
  3. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  4. do odwołania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 1. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Klauzula Informacyjna dla Nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka      w Trzciannem, ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne.

 1. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?

Tak.  Zawsze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony Pani/Pana  danych osobowych i realizacji Pani/Pana  praw za pośrednictwem e-mail: iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany        w pkt. 1.

 1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnienie Pani/Pana przez Administratora w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacja obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów i podstaw prawnych przetwarzania danych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zatrudnienie Pani/Pana u Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacji obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; ustawa z dnia 26.01.1982 r. (Dz.U.2018.967 t.j. z dnia 2018.05.22) Karta Nauczyciela,  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.)

Realizacja naszych obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
Realizacja naszego obowiązku do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
Realizacja naszego prawa do dochodzenia  i zabezpieczenia roszczeń, a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja naszego prawa do zabezpieczenia mienia, a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Na podstawie Pani/Pana zgody – wykorzystanie Pani/Pana imienia i nazwiska oraz przekazanie Pani/Pana danych ubezpieczycielom  w celu zawarcia i wykonania umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

 1. Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako pracodawcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Administratora oraz w związku z realizacją Pani/Pana  praw jako naszego pracownika – Pani/Pana  dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych,
 2. firmie świadczącej usługi z zakresu ochrony danych osobowych, oraz
 3. podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:

-operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci

korespondencję,

– firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki,

– kancelarie prawne, w sytuacji gdy będzie wymagał tego nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu lub dochodzeniu roszczeń,

– podmioty prowadzące szkolenia BHP,

– podmioty lecznicze – medycyna pracy,

– banki za pośrednictwem, których dokonujemy wypłaty należnych Ci należności,

-ubezpieczyciele, z którymi zawieramy umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników,

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Czy Pani/Pana dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Pani/Pana  danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Przez jaki czas przechowywane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, zgodnie z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t. j.), art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1383), ewentualnie przez lat 10 w sytuacji opisanej w art. 125 a ust. 4a tejże ustawy.

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan  prawo:

 1. do dostępu do Pani/Pana danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
 3. do usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych:

– poprzez przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Pani/Pana lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub

– jeżeli nie chce Pani/Pan, byśmy je usunęli, gdyż Pani/Pana dane potrzebne są Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń, lub

– na czas wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Pani/Pana danych, które nam zostały dostarczone na podstawie umowy, nadto może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych osobowych jest Pani/Pana obowiązkiem?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z faktu zawarcia umowy o pracę, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie, nie występuje.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.

Klauzula Informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka      w Trzciannem, ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne,

 1. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?

Tak.  Zawsze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony Pani/Pana  danych osobowych i realizacji Pani/Pana  praw za pośrednictwem e-mail: iodo@gryfon.com.pl, tel.575 435 897, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w  pkt. 1.

 1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnienie Pani/Pana przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacja obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów i podstaw prawnych przetwarzania danych:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zatrudnienie Pani/Pana przez Administratora w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacji obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) w szczególności art. 1, 6 oraz 6a, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III – Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6austawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) w szczególności art. 1, 6 oraz 6a, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III – Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a
Realizacja naszych obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
Realizacja naszego obowiązku do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
Realizacja naszego prawa do dochodzenia  i zabezpieczenia roszczeń, a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Na podstawie Pani/Pana zgody – wykorzystanie Pani/Pana imienia i nazwiska oraz przekazanie Pani/Pana danych ubezpieczycielom  w celu zawarcia i wykonania umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Na podstawie Pani/Pana zgody – do dostarczenia Pani/Panu środków ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 1. Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako pracodawcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Administratora oraz w związku z realizacją Pani/Pana  praw jako naszego pracownika – Pani/Pana  dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych,
 2. firmie świadczącej usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 3. podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:

-operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci

korespondencję,

– firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki,

– kancelarie prawne, w sytuacji gdy będzie wymagał tego nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu lub dochodzeniu roszczeń,

– podmioty prowadzące szkolenia BHP,

– podmioty lecznicze – medycyna pracy,

– banki za pośrednictwem, których dokonujemy wypłaty należnych Ci należności,

-ubezpieczyciele, z którymi zawieramy umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników,

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Czy Pani/Pana dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Pani/Pana  danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Przez jaki czas przechowywane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, zgodnie z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t. j.), art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1383), ewentualnie przez lat 10 w sytuacji opisanej w art. 125 a ust. 4a tejże ustawy.

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan  prawo:

 1. do dostępu do Pani/Pana danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
 3. do usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych:

– poprzez przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Pani/Pana lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub

– jeżeli nie chce Pani/Pan, byśmy je usunęli, gdyż Pani/Pana dane potrzebne są Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń, lub

– na czas wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Pani/Pana danych, które nam zostały dostarczone na podstawie umowy, nadto może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych osobowych jest Pani/Pana obowiązkiem?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z faktu zawarcia umowy o pracę, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie, nie występuje.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.

Klauzula informacyjna w związku z realizacją zdalnego nauczania

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 administrator danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem, ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne na zasadzie art. 13 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informuje, iż

 • dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji nauki zdalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy z administratorem oraz po jej zakończeniu :
  1. przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego,
  2. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  3. do odwołania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO; sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO; usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO; przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W zakresie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne;
 • Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.