Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie   psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki jak i Naszej  Szkoły. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii trwała jak najdłużej  pragniemy przypomnieć o stosowaniu się do zasad i procedur opracowanych w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem opartych na wytycznych Ministerstwa   Edukacji  i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego a w szczególności:

  1. Do szkoły przychodzą dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
  2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie przynajmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
  3. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren budynku jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady-jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem.  Rodzic i dziecko muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
  4. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do szkoły.
  5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
  6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Każda klasa ma oddzielną szatnię, zorganizowaną co drugi boks. Dzieciom młodszym pomagają pracownicy szkoły i odprowadzają do właściwej sali. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
  7. Rodzic /prawny opiekun/ przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
  8. W sytuacji, gdy pracownik szkoły zauważy, że dziecko ma  objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję nieprzyjęcia dziecka do szkoły na zajęcia lub umieszczenia go w izolatce.
  9. O ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy, że rodzice nie mogą wchodzić do budynku Szkoły. Rano pracownik szkoły będzie odbierał dziecko przedszkolne od rodzica, lub osoby upoważnionej przy drzwiach wejściowych. Po skończonych zajęciach dziecko będzie przyprowadzane do rodzica lub osoby upoważnionej przez pracownika szkoły.

Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do zaleceń w związku z pogarszającą  się sytuacją epidemiologiczną.