Konkurs

KONKURS PLASTYCZNY

„Eko – Powiat Moniecki – edycja VII”

Regulamin konkursu

§ 1

Organizatorem konkursów plastycznych skierowanych do uczniów i uczennic szkół podstawowych klas I-VIII z terenu powiatu monieckiego zwanego dalej konkursem plastycznym jest Starostwo Powiatowe w Mońkach w ramach zadania „Eko –Powiat Moniecki – edycja VII” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

§ 2

Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań związanych z ochroną atmosfery, klimatu, ochrony przyrody i krajobrazu, różnorodności biologicznej oraz prawidłowym gospodarowaniem odpadami, umacnianie tożsamości z otaczającą przyrodą oraz kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec przyrody i inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.

§ 3
 1. Tematy konkursu plastycznego zostały podzielone na następujące kategorie:
 2. klasy I – III – prace plastyczne związane z tematem pn. ,,Ochrona atmosfery i klimatu oraz gospodarowania odpadami” ;
 3. klasy IV – VI – prace plastyczne związane z tematem pn.,,Ochrona przyrody i krajobrazu”;
 4. klasy VII – VII – prace plastyczne związane z tematem pn.,,Różnorodność biologiczna”.
 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie prac zgodnie z w/w tematyką konkursu.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 4

 1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (www.monki.pl). Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 85 727 88 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.czerep@monkji.pl lub a.szeszko@monki.pl.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 5

Konkursy plastyczne skierowane są do uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego.

§ 6

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace do konkursu są zgłaszane przez placówki edukacyjne lub indywidualnie.
 2. Udział w konkursie wymaga przedłożenia organizatorowi prac o tematyce konkursu.
 3. Prace w ramach konkursów plastycznych będą mogły być wykonane w dowolnej technice.  
 4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, na której należy wpisać imię, nazwisko
  i wiek autora, tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy placówki zgłaszającej pracę. W przypadku uczestników zgłaszających się indywidualnie wymagane jest imię i nazwisko uczestnika, wiek autora, tytuł pracy, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy do rodzica.
 • Do każdej pracy należy dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy na konkurs oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych/profilach społecznościowych w celach informacji i promocji konkursów plastycznych.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.

§ 7

 1. Termin i warunki nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – z dopiskiem odpowiedniej kategorii tematu pracy w terminie do 12.10.2021 r. na adres Organizatora: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data wpływu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
 • Prace nie będą odsyłane, można odebrać je po 29.10.2021r.

§ 8

 1. Zasady przyznawania nagród:
  1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Skład Komisji ustala Organizator. Ze spotkań komisji zostanie sporządzony protokół.
  1. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
  1. Powołana komisja wyłoni 9 zwycięzców:
 2. klasy I – III – prace plastyczne związane z tematem pn. ,,Ochrona atmosfery i klimatu oraz gospodarowanie odpadami”  – I, II i III miejsce;
 3. klasy IV – VI – prace plastyczne związane z tematem pn.,,Ochrona przyrody i krajobrazu” – I, II i III miejsce;
 4. klasy VII – VIII – prace plastyczne związane z tematem pn.,,Różnorodność biologiczna” – I, II i III miejsce.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz podanie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 15.10.2021 r.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie.
 8. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

§ 9

Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.